Green Deal a Slovensko

Green Deal a jeho dopad na slovenské poľnohospodárstvo

Stratégia „z farmy na stôl“ a stratégia o biodiverzite sú súčasťou dlho očakávanej Európskej zelenej dohody a mali by slúžiť na napĺňanie jej celkových cieľov. Obe stratégie sa navzájom koherentne dopĺňajú, pričom ústrednou myšlienkou je udržateľnosť potravinových systémov, rovnováha medzi prírodou, potravinovými systémami a biodiverzitou, ochrana zdravia ľudí a životného prostredia za súčasného zvyšovania konkurencieschopnosti Európskej únie.

Stratégia „z farmy na stôl“ má niekoľko ambicióznych cieľov vo viacerých oblastiach a v oblasti prípravkov na ochranu rastlín plánuje do roku 2030 znížiť o 50 % používanie chemických pesticídov a súvisiace riziko a súčasne znížiť o 50 % používanie nebezpečnejších pesticídov. Ďalšou ambíciou je, aby sa do roku 2030 až 25 % celkovej poľnohospodárskej pôdy obhospodarovalo ekologickým spôsobom. Pojem pesticíd je širokým pojmom a zahŕňa chemické látky, ako aj mikroorganizmy alebo iné látky biologického pôvodu.

Ekologizácia v oblasti prípravkov na ochranu rastlín začala už v roku 1993, kedy sa na úrovni EÚ začal pracovný program postupného preskúmavania účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, existujúcich na trhu EÚ pred rokom 1993 a tento proces bol ukončený 1. januára 2009. V dôsledku nových striktných pravidiel hodnotenia rizika bol počet dovtedy povolených a používaných účinných látok výrazne zredukovaný. Z evidovaných 1 223 účinných látok bolo z používania vyradených viac ako 67 %. Tu však treba brať do úvahy fakt, že vyradené boli látky rizikové či už pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ale vypadli aj látky nízkorizikové z dôvodu problémov splnenia vysokých nárokov na prípravu požadovanej dokumentácie na hodnotenie. Počet nových účinných látok kontinuálne rastie a to v priemere 2 až 3 látky za rok, čo je ale v porovnaní so stratou mnohých donedávna používaných látok stále málo. Trendom nových účinných látok je už v súčasnosti vyvážený pomer medzi chemickými a nechemickými látkami biologického pôvodu.

Toto všetko sú pozitívne signály smerom k znižovaniu rizika pochádzajúceho z používania pesticídov. Čo sa však týka samotnej ochrany rastlín, situácia je náročná a naši farmári čelia stále väčším problémom.

 

Celý článek naleznete zde.