Ochrana zdraví lidí a použití POR

Ochrana zdraví lidí v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin (POR)

ÚKZÚZ v návaznosti na plnění opatření národního akčního plánu a novelu zákona o rostlinolékařské péči provádí od roku 2018 kontroly dodržování ochranné vzdálenosti z hlediska ochrany zdraví lidí jak u přípravků, které dle klasifikace CLP spadají pod ustanovení § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči (toxické pro reprodukci H 360 včetně doplňujících kódů, senzibilizující dýchací cesty H 334, mutagenní v zárodečných buňkách H 340, karcinogenní H 350, H 350i) s ochrannou vzdáleností 20 metrů od oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, tak také u přípravků, které mají stanovenu rozhodnutím o povolení ÚKZÚZ v návaznosti na závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví (resp. Státního zdravotního ústavu) kratší ochrannou vzdálenost (pod 20 metrů). Při kontrolách nebylo zjištěno porušení.

V současnosti není k dispozici jeden zdroj, kde by bylo možné najít seznam všech přípravků na ochranu rostlin, které svojí klasifikací spadají pod § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči.

V „Registru přípravků“ na webu ÚKZÚZ lze po zadání ve „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených údajů/Klasifikace CLP“ – výběr příslušné H věty dle § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči – vyhledat pouze přípravky, u nichž již proběhlo řízení o povolení ÚKZÚZ a v rámci něho přidělil Státní zdravotní ústav příslušnou klasifikaci CLP (viz obr. 1, 2). Ve filtru „Klasifikace CLP“ se nenabízí všechny H věty dle § 52b odst. 3 zákona o RLP, ale pouze ty, které se objevují v rozhodnutí o povolení vydané ÚKZÚZ. V současnosti jsou to pouze věty H360D, H360Df, H334 (k 15. 10. 2020 je povoleno 5 přípravků s větou H 334, 23 POR s větou H 360 a doplňujícími kódy, z nichž 5 má platné povolení a u 18 je povoleno spotřebování zásob v průběhu roku 2021).

Pokračování článku naleznete zde.